HÁZIREND

 

 

I. A házirend hatálya:

 

1.     Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

2.     A házirend célja, hogy meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit az iskolában az iskola által szervezett programokon, és a tanulók és a tanulók iskolai tevékenységével kapcsolatosan, szabályozza közösségünk működését és céljaink megvalósítását.       

3.     A házirendet az iskola nevelőtestülete 2004. december 15-én fogadta el,   a diákönkormányzat egyetértésével.
A házirend hozzáférhető: - igazgatói iroda
                                          - nevelői szoba
                                          - diákönkormányzatot segítő tanár

 

II. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai:

 

-         A házirend tervezetét  a nevelők a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

-         A házirend tervezetét megvitatják:

Az iskolai tanulóközösségek (osztályok - szakkörök) és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és megtárgyalja az iskola igazgatójával.

-         Az iskola igazgatója a tanulók véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi a diákönkormányzat vezetősége. Egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestület fogadja el.

-         Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti:

- az iskola igazgatója
- a nevelőtestület
- a diákönkormányzat

A házirend módosítását a fenti pontokban leírt módon kell végrehajtani.

 

III. Nyitva tartás rendje:

 

Az iskola bejárati ajtóit fél nyolckor nyitja a tanulók számára a gondnok.

A diákok 7 óra 40 perckor mehetnek tantermeikbe.

 

Délelőtti munkarend

 

1. óra         8.00  -   8.45                              4. óra          10.50 - 11.35

2. óra         8.55 -   9.40                                   5. óra          11.45 - 12.30

3. óra         9.55 - 10.40                                6. óra          12.35 - 13.20

                                                                  7. óra          13.25 - 14.10

Rövidített órák is tarthatók rendkívüli esetben, ezt az iskola igazgatója rendeli el. Ilyenkor az órákat és a nagyszünetet 5 perccel előbb fejezzük be.

 

IV. A tanuló joga:

 

A tanuló joga az, hogy

-         kultúrált formában tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről érdem- jegyeivel- tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről,

-         tájékozódjon, véleményt mondjon és javaslatot tegyen a tanulókkal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban,

-         megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit,

-         részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon – rendezvényeken – versenyeken.

-         kezdeményezze diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását

-         választhat illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre

-         előzetes egyeztetés után, vagy az iskola igazgatójának engedélye alapján társaival vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit helyiségeit felszerelését – szaktanár vagy felnőtt felügyelete mellett

-         saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi

-         egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez vagy igazgatóhoz forduljon

-         vitás ügyekbe problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől osztályfőnökétől, vagy az iskola igazgatójától valamint, hogy ezekre az ügyekre választ kapjon.

-         diákigazolványhoz jusson

-         vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy ezzel nem sérti mások jogait

-         tanulmányai során a pedagógiai programban meghatározott keretek között megválassza azokat a tárgyakat, amelyeket tanulni kíván

-         jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson és igénybe vegye a nyilvánosságot

-         az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson az iskola működéséről és tájékoztatást kapjon kérdéseire

-         kérésére napközis foglalkozáson részt vehessen

-         használja az iskola könyvtárát, kölcsönvehesse a könyveket, tankönyveket

 

-         a tanuló választhat az iskola által kínált szakkörökből, a nem kötelező tantárgyakból, de a választott képzésen tanév végéig köteles rendszeresen részt venni

-         a szülő kérésére felmenthető a tanuló a tanítási órák látogatása alól indokolt esetben igazgatói engedéllyel                             

 

V. A tanuló kötelessége:

 

A tanuló kötelessége, hogy

-         úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában

-         tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el

-         figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket,  felszereléseket hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon

-         ismerje meg és minden iskola által szervezett programon tartsa be a házirend előírásait

-         az iskolában viselkedjen kultúráltan, magatartása legyen példamutató

-         megjelenése, öltözködése ápolt, ízléses, életkorának megfelelő legyen, 
iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát (lányok: fehér blúz és sötét szoknya a fiúk fehér ing és sötét öltöny vagy sötét hosszú nadrág)

-         a napszaknak megfelelően köszönjön az iskola nevelőinek és valamennyi dolgozójának

-         vigyázzon az iskola felszereléseire-berendezéseire az általa okozott kárt megtérítse

-         óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat

-         fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszes ital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon

-         az iskola ebédlőjében tisztán kultúráltan étkezni

-         a tanulók kötelesek az órákon pontosan megjelenni

-         a tanulók magatartásukkal nem zavarhatják az óra menetét

-         a tanítási óra alatt a tanárt és a tanulókat az osztályból kihívni, a terembe másoknak belépni vagy az órát egyéb módon zavarni csak igazgatói engedéllyel szabad

-         a tanulók a tanítási órák alatt nem használhatnak olyan eszközöket, amelyek zavarhatják az óra menetét

-         a zavartalan munkavégzés feltételeiről a hetesek gondoskodnak, akiket az osztályfőnök hetente jelöl ki (2 főt)

-         a hetesek: -  ügyelnek az osztályterem berendezésére, tisztaságára és    

                              rendjére

 

                          - az észlelt rongálásokat azonnal jelentik az oszályfőnöknek
                          - szünetekben kiszellőztetik az osztályt, tisztára törlik a táblát
                          - minden óra elején jelenti a hiányzókat
                          - ha becsengetés után öt perccel nem jelenik meg a tanár,

                            jelentik az intézményvezetésnek

-          ügyeletes tanulók:
               - megbízatásukat a folyosón, a zsibongóban és az udvaron
                  teljesítik. 7.40-kor a kijelölt helyen jelentkezik az ügyeletes
                  nevelőnél. 7.55-kor mindenkit beküldenek a tanterembe, majd
                  a saját termükbe mennek.

-          a tanulók a nagyszünetben enni- és innivalójukat a teremben ülve fogyasztják.

-          az ügyeletes tanulók hét végén jelentik a fegyelmezetleneket az osztályfőnököknek

 

-         a tanuló a tanórákról és egyéb programokról, foglalkozásokról csak indokolt esetben maradhat távol. A távolmaradást mindenkor igazolni kell

-         ha a tanuló a tanórákról vagy más kötelező foglalkozásokról távol marad, arra a szülőnek előzetesen kell írásban engedélyt kérni. Előzetes engedélyt 3 napig tartó mulasztásra az osztályfőnök, 3 napon túl az igazgató vagy a helyettese adhat

-         az előre nem látható mulasztást a mulasztást követően a szülő azonnal írásban az ellenőrző könyvben igazolja

-         a 3 napot meghaladó mulasztásnál a szülői igazolás mellett orvosi igazolás is szükséges

-         az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség

-         a tanulónak egy tanévben az összes mulasztása nem haladhatja meg a 250 órát. Az a tanuló aki ennél többet mulasztott, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a tantestület osztályozó vizsga letételét engedélyezte

-         a 29/2001-es  OM rendeletnek megfelelően, ha egy tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ellenkező esetben tanulmányait évfolyam ismétléssel folytathatja.

-         azok a tanulók, akiknek órarend szerint nincs órájuk, csak alsó zsibongóban tartózkodhatnak.

 

 

-         Mindenki csak saját felelősségére hozhat ékszert, értékes használati tárgyat, pénzt, mobiltelefont az iskolába. Az elveszett tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget.

-         Mobiltelefon használata és ezzel való hangfelvétel, és képanyag készítése szigorúan tilos a tanórákon.

 

VI. A tanulók közösségei:

 

-         az iskolában a tanulók a következő tanulási közösségek munkájában vehetnek részt:

- diákönkormányzat

                                      - osztály

                                      - szakkör

                                      - sportkör

-         Diákönkormányzatot a tanulók saját maguk is alakíthatnak.
Új diákönkormányzat létrehozásáról, az iskola igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell.

 

VII. A tanulók jutalmazása:

 

-         Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy osztálya illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez vagy iskolai illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti.

 

Az iskolai jutalmazás formái:

 

Év közben:                     - szaktanári dicséret szóban                        

                                     - szaktanári dicséret az ellenőrzőben

                                     - osztályfőnöki dicséret az ellenőrzőben

                                     -  igazgatói dicséret az ellenőrzőben

                                     -  igazgatói dicséret az iskola közösségei előtt  (iskola-rádió, ünnepély)

 

VIII. A tanulók büntetése:

 

-         Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének – büntetésben lehet részesíteni.

 

Az iskolai büntetés formái:

 

-         szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés

-         osztályfőnöki intés vagy megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés

-         nevelőtestületi intés vagy megrovás

-         Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárást kell indítani

-         A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét az iskola igazgatója határozza meg.

 

 

 

Dusnok, 2004. december 15.

 

 

 

Nánai Erika                                       Gorbay-Nagy Tihamér

          diák önkormányzat vezető                                             igazgató