névtelen

K i v o n a t

 

Dusnok Önkormányzat Képviselőtestületének

2009. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

/Kihagyva a kihagyandók!/

 

41/2009. Kth. számú határozat:

 

          Tárgy: A Dusnok-Fajsz Társult Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának jóváhagyása

 

H a t á r o z a t

 

Dusnok Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. Évi CV. Törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

 

A l a p í t ó  O k i r a t

 

1./ A költségvetési szerv

Neve: Dusnok-Fajsz Társult Általános Művelődési Központ

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22.

Telephelyei:                 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsőde

              6353 Dusnok, Köztársaság u. 2. szám alatti Művelődési Ház

  6352 Fajsz, Szent István u. 38. szám alatti általános iskola

                                     6352 Fajsz, Szent István u. 21. szám alatti egységes óvoda-bölcsőde

                       

2./ Létrehozásáról rendelkező határozat:

Dusnok Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2007. Kth. számú határozata

Fajsz Önkormányzat Képviselőtestületének 55/2007. KT. határozata

 

3./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről valamint az általános iskolai oktatásról és nevelésről.

 

4./ Alaptevékenysége:

4.1. Az alaptevékenység szakágazati rend szerinti száma, megnevezése:

       852010 Alapfokú oktatás

 

4.2. Az ÁMK alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrendi besorolása

       szakfeladat száma és megnevezése szerint:

 

            2009. december 31-ig

         55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés

         55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

         55241-1 Munkahelyi vendéglátás

         80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

                       (Fejlesztő felzárkóztató, integrációs és képesség-kibontakoztató foglalkozást szervez. Horvát nyelvoktató kisebbségi oktatást, nevelést végez.)

         80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása

                        (A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján -amennyiben szakirányú képesítéssel rendelkező szakember rendelkezésre áll-  a többiekkel együtt nevelhető, oktatható:

a)      a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása,

b)      a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása)

         80111-5  Óvodai nevelés

(Horvát és német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda.)

         80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése                    

                        (A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján -amennyiben szakirányú képesítéssel rendelkező szakember rendelkezésre áll-  a többiekkel együtt nevelhető, oktatható:

c)      a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása,

d)      a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása)

        85321-1 Bölcsődei ellátás         

        92181-5 Művelődési házak tevékenysége

        92312-7 Közművelődési, könyvtári tevékenység

        80511-3 Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás

                       (Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások

szervezése.)

        92404-7 Sportcélok és feladatok

        92403-6 Diáksport

        92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

       75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása

 

2010. január 1-től:

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

561000

Éttermi, mozgó vendéglátás

562917

Munkahelyi (vendéglátás) étkeztetés

851011

Óvodai nevelés,ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása

851013

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátás

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása(1-4.évf.)

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolás tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4. évf.)

852013

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszeres nevelése, oktatása(5-8. évf.)

852023

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, nevelése(5-8. évf.)

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

889101

Bölcsődei ellátás

910501

Közművelődési tev. és támogatások

910123

Könyvtári szolgáltatások

931204

Iskolai,diáksport-tevékenység és támogatása

 

Óvodai nevelés:

-Az óvodában a nevelés, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, a Kormány 137/1996. (VIII.28.) Korm. számú rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramját és a 32/1997. MKM rendelet, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei figyelembe véve elkészített és jóváhagyott helyi nevelési program, továbbá az intézkedési terv és az intézményi szervezeti és működési szabályzat szerint folyik.

- Egységes óvoda-bölcsőde formájában a napközbeni ellátás keretében 2-3 év közötti gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődése biztosított.

- Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása: A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján -amennyiben szakirányú képesítéssel rendelkező szakember rendelkezésre áll-  a többiekkel együtt nevelhető, oktatható:

a)      a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása,

b)      a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása)

- logopédiai ellátás, gyógy-testnevelés

- Horvát (Dusnok) és német (Fajsz) kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai nevelés

 

Iskolai nevelés és oktatás:

-Az iskolában a nevelési-oktatási tevékenység a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, a Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. rendeletével kiadott Nemzeti alaptantervet és a nevelési- oktatási terveket, kerettanterveket, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveit figyelembe véve készített, jóváhagyott pedagógiai programja és helyi tanterve, továbbá az önkormányzati intézkedési terv és az intézmény szervezeti működési szabályzata szerint folyik.

- Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása: A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján -amennyiben szakirányú képesítéssel rendelkező szakember rendelkezésre áll-  a többiekkel együtt nevelhető, oktatható:

a)      a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása,

b)      a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása)

- iskolai és nyilvános könyvtári feladatellátás

- logopédiai ellátás

- gyógy-testnevelés
- Fejlesztő felzárkóztató, integrációs és képesség-kibontakoztató foglalkozás.

- Horvát nyelvoktató kisebbségi oktatás, nevelés

- Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások szervezése

 

5./ Működési területe: Dusnok és Fajsz községek közigazgatási területe

 

6.1./ Az intézmény alapítója:           Dusnok Község Önkormányzata

                                               6353 Dusnok, István király u. 9.

                                               Fajsz Község Önkormányzata

                                   6352 Fajsz, Szent István u. 20.

 

6.2./ Az intézmény fenntartója:         Dusnok-Fajsz Közoktatási Társulás

                                                6353 Dusnok, István király u. 9.

 

6.3./ Az intézmény irányítója:          Dusnok Község Önkormányzata

                                               6353 Dusnok, István király u. 9.

                                               Fajsz Község Önkormányzata

                                   6352 Fajsz, Szent István u. 20.

 

7./ Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy

 

8./ Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású óvoda és általános iskola, valamint művelődési ház és könyvtár

 

9./ Az iskola évfolyamainak száma:  8

 

10./ Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma:

-  általános iskola: 490 fő

-  óvoda: 200 fő, ezen belül az egységes óvoda-bölcsőde létszáma: 20 fő

 

11./ Besorolása:

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő

 

12./ Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:

Az intézmény igazgatóját Dusnok Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg - Fajsz Önkormányzat Képviselőtestülete véleményének kikérése után- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerint.

 

13./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

 

14./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

     a, ingó:

         intézménynél lévő leltárív szerint

 

     b, ingatlan:

Dusnok 544 hrsz.  Iskola épülete

Dusnok 528 hrsz.  Óvoda épülete

Dusnok 430 hrsz.  Műv.Ház épülete

Fajsz 805 hrsz.  Iskola épülete

Fajsz 1334 hrsz.  Óvoda épülete

 

15./ A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog:

      az adott vagyontárgy (ingó és ingatlan) fekvése szerint

      - a 11/2004.(IV.30.) sz. rendelet (Dusnok Önkormányzat vagyonáról szóló

        rendelet), valamint

      - a Társulási Megállapodás 6. pontja alapján.

 

16./ Az intézmény gazdálkodási jogköre:

Az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait -külön megállapodás alapján- Dusnok Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

 

17./ Az intézmény képviseletére jogosult: igazgató

 

Jelen Alapító Okirat 2009. július 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 32/2009. Kth. számú határozat.

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához a fenti döntés törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

 

Határidő: 2009. Július 2.

Felelős: Palotai Péter polgármester

 

 

Kmft.

 

Dr. Bajai Bernadett  sk.                                                                                                                       Palotai Péter sk.

                      jegyző                                                                                                                                        polgármester

 

      A kivonat hiteléül:

 

      Dusnok, 2009. június 29.

      Dr. Bajai Bernadett

       jegyző